บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเริ่มต้นการจัดการโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ด้วยการบริหารที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันบริหารโครงการที่บริเวณบ่อขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ