อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส          

ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส          

ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001:2015

ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015

ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001:2015

ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ได้รับการรับรอง
ลดผุ่นละออง PM 2.5

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม