บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ และนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน