บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ และนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระบวนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

  พื้นที่ฝังกลบ
 • ขนาดพื้นที่บ่อฝังกลบ 159 ไร่
 • รองรับขยะจากองค์การปกครองท้องถิ่น 48 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ
 • พัฒนาศักยภาพบ่อฝังกลบให้สามารถช่วยรองรับขยะจากพื้นที่ข้างเคียง
 • ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและย่อยสลายอินทรีย์สาร

  กระบวนการคัดแยก
 • สามารถกำจัดขยะได้ประมาณ 600 ตันต่อวัน
 • สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
 • สามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) เพื่อเข้าสู่โรงไฟฟ้า
 • ขยะออร์แกนิคหรือขยะอินทรีย์ เมื่อเกิดการผสมผสานระหว่างวิธีเชิงกลและกระบวนการทางชีวภาพจะกลายเป็นดิน
 • สามารถบริหารจัดการขยะให้เหลือศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • ใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำชะขยะด้วยระบบ Ultra Filter Membrane และ Reverse Osmosis Filter Membrane
 • นำจุลินทรีย์ธรรมชาติ และระบบเติมอากาศมาช่วยในการบำบัดน้ำ
 • กำลังการผลิต 500,000 ลิตร/วัน
 • หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ เช่น นำมาผลิตเป็นน้ำยาจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ราดน้ำถนน รดน้ำต้นไม้และเลี้ยงปลา
 • ไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากน้ำชะขยะออกนอกพื้นที่โครงการ
 • เกษตรกรผู้เลี้ยงปลารอบโครงการไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากโครงการ