โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF 9.9 MW.
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะเชื้อเพลิง RDF จากประเทศเยอรมัน
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้านครหลวง ที่แรงดันไฟฟ้า 24KV
เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD : Commercial Operation Date) เมื่อ 30 มิถุนายน 2560


  1. ระบบเตาเผาขยะ (Combustion System)
 • ใช้เทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผลิตในประเทศไทย
 • ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะ RDF จากประเทศเยอรมัน นำมาใช้ที่ R-EEP
 • ระบบ Step Grate-Stoker Type
 • อุณหภูมิเผาไหม้ 850-900 C

  2. ระบบไอน้ำ (Boiler System)
 • ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน โดยผลิตในประเทศไทย
 • ประกอบเครื่องจักรโดย บริษัท Bangkok Industrial Boiler (BIB)
 • ความดัน 51 bw. อุณหภูมิไอน้ำ 450 C

  3. ระบบบำบัดมลพิษ (Flue Gas Cleaning System)
 • ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน โดยผลิตในประเทศไทย
 • ใช้ระบบในการบำบัดมลพิษ
  • Semi-Dry System
  • Spray Tower
  • Reactor
  • Bag Filter
  • Stack สูง 40 เมตร
  • Online CEMS
 • สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษ
  • Activated Carbon
  • Lime Strom
  • Sodium bi carbonate

  4. กระบวนการผลิตไฟฟ้า (Power Plant Process)
 • หม้อไอน้ำ (Boiler)
 • กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)
 • เครื่องปั่นไฟ (Generator)
 • เครื่องควบแน่นไอน้ำ (Condenser)
 • กังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator)
 • เครื่องปั่นไฟฟ้า
 • เครื่องควบแน่น

  5. Facility (Balance of plant)
 • Cooling Tower
 • ระบบผลิตน้ำ Deminerigath Water เพื่อส่งน้ำเข้า Boiler

  6. การกำจัดเถ้าที่มาจากกระบวนการเผาไหม้ (Ash Removal Process)
 • เถ้าหนัก (Bootm Ash) นำไปฝังกลบในพื้นที่โครงการ
 • เถ้าเบา (Fly ash) ดำเนินการจัดการโดยบริษัทปูน