บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE)
บริษัทฯผู้ให้บริการเก็บขนขยะชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการที่บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ศูนย์แพรกษาใหม่


จากผลงานการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลเมืองปากน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ทำให้ บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นผู้ชนะประมูลงานเก็บขนขยะโดยมีใบอนุญาตและมีการประเมินผลงานการเก็บขน

ซึ่งบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการเก็บขนขยะแก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆของจังหวัดสมุทรปราการภายในอนาคตต่อไป