บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE)
บริษัทฯผู้ให้บริการเก็บขนขยะชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการที่บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ศูนย์แพรกษาใหม่


ปัจจุบันบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE) ดำเนินการจัดเก็บขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการที่บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์แพรกษาใหม่