นโยบายบรรษัทภิบาล

เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดหลักการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

  -   สิทธิของผู้ถือหุ้น

  -   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  -   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  -   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  -   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)

บริษัทฯ จะดูแลให้บุคลากรได้ยืดถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

  -   ผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

  -   ลูกค้า การบริการที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

  -   คู่ค้า ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมาย ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

  -   คู่แข่ง ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  -   เจ้าหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงิน

  -   พนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย

  -   ภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

  -   ชุมชน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

นโยบายการเคารพและปฏิบัติตามหลักมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

สิทธิมนุษยชน และสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

  -   การสรรหา การจ้างงาน การประเมินผล การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การแต่งตั้ง การอบรม การพัฒนา การสอบสวนทางวินัย การชดใช้ค่าเสียหาย และการยกเลิกสัญญา จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดในการพิจารณา ตลอดจน คุณธรรมความดีเป็นสำคัญ

  -   ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใดๆ อันเป็นการ
ริดรอนสิทธิขั้นพิ้นฐานอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

  -   ให้ความเคารพต่อสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน ตามปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และตามกฎหมายและหลักการของ
UN Global Compact

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการคอร์รัปชั่นและการทุจริตเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำธุรกิจด้วยจริยธรรมที่ดี มีบรรษัทภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ สังคม ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า เป็นต้น บริษัทจึงมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการทุจริตทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นและการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย