11 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแก่เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการขยะในชุมชนตามหลัก 7Rs ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการจัดขึ้น โดย เทศบาลตำบลบางเมือง ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ มีประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางเมืองเป็นผู้เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลรวมถึงความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนให้สะอาด ปราศจากขยะตกค้าง และมีทัศนียภาพที่ดีต่อไป