09 มิถุนายน 2564

“กลุ่มบริษัทอีอีพี” มอบถุงยังชีพให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เพื่อให้นำไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวณิชา จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ