08 เมษายน 2565

อีอีพี มอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลแพรกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ตัวแทนจากบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้มอบสิ่งของให้แก่โครงการแพรกษาร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแพรกษาร่วมรับมอบ

การจัดโครงการนี้เป็นกิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมและเกิดความรักความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อีอีพีหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแพรกษา เพื่อนบ้านของอีอีพี