คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
นายอบีนาช มาจี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   
นายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล
นางสาวลุง เม่ย ยิน
กรรมการ
กรรมการ
   
นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย
นายวิสิทธิ์ กาญจนโนภาส
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ