08 พฤษภาคม 2563

เพิ่มมาตรการลดฝุ่น ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนรอบวิ่งของรถขยะก็มีความถี่มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้มีฝุ่นละอองจากถนนฟุ้งกระจาย

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนละแวกใกล้เคียง จึงเพิ่มมาตรการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ดังนี้ 1. ฉีดน้ำราดถนนบริเวณทางขึ้น-ลง บ่อฝังกลบ โดยเพิ่มจำนวนรอบการฉีดน้ำ จากเดิม วันละ 4 รอบ เพิ่มเป็น 10 รอบต่อวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 น. -19.00 น. 2. ติดตั้งสแลนกันฝุ่น บริเวณก่อนทางขึ้นลานเทขยะ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากถนนที่อาจฟุ้งกระจายสู่ชุมชน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการทั้ง 2 มาตรการดังกล่าวแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะบรรเทาผลกระทบฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและชุมชนเป็นสำคัญ