05 พฤษภาคม 2564

มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยในที่ทำงาน

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 กำลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่จำนวนผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานที่มีพนักงานติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (ไวรัสโควิด-19) ในสถานที่ทำงานจึงเน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการนำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่

D = Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่สัมผัสผู้อื่น M = Wearing Mask สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา H = Hand Washing หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นที่ร่วมกัน T = Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน T = Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อทราบว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ A = Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เมื่อเดินทางยังสถานที่ต่างๆ

และเมื่อกลับมาจากสถานที่ทำงานหรือธุระข้างนอก ควรรีบทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อเข้าสู่ครอบครัว ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข #eepgroup #โควิด19 #มาตรการDMHTTA #ตั้งการ์ดลดเชื้อในสถานที่ทำงาน