08 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามการทำงานและพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามการทำงานและพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ครั้งที่ 1/2565 โดยคุณอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน โดยที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ สืบเนื่องจากที่บริษัท ราชบุรีฯ ได้จัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : COP) ของโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ บริษัทราชบุรีฯที่ได้ให้ไว้กับสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน (บริษัท) โดยมีภารกิจหลักคือติดตามการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้ไว้รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแผนงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯทุกท่านเยี่ยมชมกระบวนการในส่วนต่างๆของบริษัทก่อนการเดินทางกลับ