24 กุมภาพันธ์ 2565

: บริษัทอีอีพีเปิดบ้านให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร ได้เป็นวิทยากรในกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ขยะมูลฝอย ตามมาตรการ 3Rs และการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทั้งนี้ในช่วงเช้าวิทยากรจาก EEP ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การลดการใช้ขยะมูลฝอยโดยหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

ส่วนในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการจัดการขยะชุมชนจากต้นทาง (บ่อฝังกลบ) ไปจนถึงปลายทาง (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF) และกระบวนการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) เพื่อใช้ในการบรรเทากลิ่นจากบ่อฝังกลบ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับเรื่องการจัดการขยะชุมชนภายในครัวเรือนไปใช้บริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกต้องต่อไป