24 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัท EEP จัดฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤตและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (CERT)ให้กับพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 พนักงานกลุ่มบริษัท EEP จำนวน 28 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤตและตอบโต้เหตุฉุกเฉินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (CERT) โดยครูฝึกของบริษัทและได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์เพิ่มเติมในการอบรมจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานก่อนการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการสาธารณภัยและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับนักดับเพลิงและกู้ภัย ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที