09 กรกฎาคม 2565

กลุ่มบริษัท EEP จัดฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤติและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ตอบโต้สารเคมี เคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาล) ให้กับพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 พนักงานกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ได้เข้ารับการฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤติและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ตอบโต้สารเคมี เคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาล) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูฝึกของบริษัทและได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์เพิ่มเติมในการอบรมจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที