09 กันยายน 2565

พนักงาน EEP เข้ารับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงอาหาร ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ พนักงานบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จำนวน 50 คน เข้ารับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และป้องกันโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ Hot Zone จังหวัดสมุทรปราการ” ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม