15 กันยายน 2565

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จำนวน 101 คน รับฟังความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวิทยากรกลุ่มบริษัทอีอีพี เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของตน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร และนางสาวฉัตรจงกล คุ้มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จำนวน 101 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศของสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสาระที่วิทยากรของกลุ่มบริษัทอีอีพีได้บรรยายให้ผู้รับฟังทั้งหมด มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร การจัดการขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะตามสไตล์ EEP รวมถึงการนำขยะชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลังการบรรยายเสร็จสิ้นยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย