28 กันยายน 2565

EEP Group ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 แล้ว

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 ดังกล่าวนี้บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ให้การรับรองระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับ

กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด อันประกอบด้วย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ประกอบกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ประกอบด้วยการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเทกองแบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล และการผลิตเชื้อเพลิง RDF , บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานเชื้อเพลิง RDF และบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE) ประกอบกิจการเก็บขนขยะชุมชนในบางพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันรับมอบ