บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ กิจการเจริญเติบโตไม่หยุดยั้ง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้างตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่าความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร ย่อมมาทั้งจากการเติบโตจากผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม โดยบริษัทได้นำระบบบริหารงานตามมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อันได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การดูแลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท EEP ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สำหรับคนในสังคมปัจจุบันและอนาคต เรายึดมั่นดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบที่ตั้งอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เรามีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายผ่านระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

WASTE MANAGEMENT

การจัดการของเสีย

เพื่อแสดงความจริงใจว่าธุรกิจของเราพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สิ่งแวดล้อม เราได้พยายามใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตรวจสอบและติดตามผลกระทบอันอาจเกิดจากการดำเนินโครงการ เช่น น้ำเสีย ฝุ่น และกลิ่น

LOCAL IMPACT

ผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มบริษัท EEP ถือว่าเราคือส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินกิจการ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่ระบบนิเวศชุมชน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ที่เราสามารถสร้างให้แก่ชุมชนได้

สังคม

กลุ่มบริษัท EEP ให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปกป้องความเป็นอยู่ของบุคคลากรของเราซึ่งได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคม EEP ให้ดียิ่งขึ้นไป ภายใต้กรอบค่านิยมองค์กร “SUCCESS Together”

EMPLOYEES

บุคลากร

กลุ่มบริษัท EEP ถือว่าบุคลากรคือหัวใจสำคัญของบริษัท เราจึงดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบท้องถิ่น พนักงานของเราต้องทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านวิชาชีพ

LOCAL COMMUNITIES

ชุมชนรอบที่ตั้งบริษัท

กลุ่มบริษัท EEP ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบที่ตั้งกิจการ เรามีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นเป็นประจำสม่ำเสมอ

SOCIAL ACTIVITIES

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัท EEP ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ เช่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและครบวงจรโดยการเปลี่ยนขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า (Waste To Energy) การทำความสะอาดขุดลอกคูคลองสาธารณะ การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ การร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทำความสะอาดถนนสาธารณะ การบริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีให้แก่ชุมชนรอบที่ตั้ง เป็นต้น