บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้นำหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

บริษัทตระหนักเสมอว่าความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร ย่อมมาจากทั้งการเติบโตจากผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม โดยบริษัทได้นำระบบบริหารงานตามมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อันได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ บริษัทฯมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาภายใต้การควบคุมด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ตลอดจนการป้องกันมลภาวะในการทำงานทุก ๆ ด้าน โดยนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากล

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทฯถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ย่อมมาจากพลังสำคัญของบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทำงานด้วยใจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กระบวนการทำงาน (CSR In Process)

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มเติมจากกระบวนการทำงานทั่วไป (CSR After Process) ผ่านงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมาจากความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผนวกความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย “การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”